ITFakultetet.no

Introduksjon til Programmering med Java

Dette er introduksjonskurs i Java-programmering som tilbys som et et 4-dagers online kurs med lærer. Kurset passer for deg som ønsker å komme igang med Java-programmering, forstå grunnleggende programmeringskonsepter, lage enkle programmer og forstå Java-kode skrevet av andre. Hvis du ikke har tatt noen Java-kurs tidligere er dette stedet å begynne. Vi bruker IntelliJ IDE (Community Edition) med siste versjon av Java (Standard Edition) til kurset.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne kunne skrive enkle programmer i Java og kjenne til de grunnleggende komponentene og prinsippene Java bygger på.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper annet enn generell bruk av PC. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes kunnskaper og behov.

Kursinnhold

 • Hva er Java? Kort historikk og anvendelseområder frem til idag.
 • Grunnleggende konsepter for objektorientert og funksjonell programmering .
 • Abstraksjon, innkapsling, arv og polymorfi
 • Variabler og datatyper
 • Klasser, objekter og metoder
 • Public, Private og Protected
 • Constructors, getters and setters
 • Pakker og biblioteker
 • Behandling av tall og tekst
 • Betingelser (if – else, switch)
 • Progammeringsløkker (for, while, do … while, forEach)
 • Lesing fra og skriving til tekstfiler
 • Java Collections (Set, List, Map, ArrayList, TreeMap etc.)
 • Lesing fra og skriving til databaser med JDBC
 • Kompilering og eksekvering av Java-programmer
 • Hente inn avhengigheter fra internett ved hjelp av Maven
 • Nytt i Java: Stream api med filter, map, reduce, collect, forEach og lambda-funksjoner, samt Collections Literals.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av temaene som gjennomgås.

 • Kurset tilby som et fire-dagers online kurs med lærer, via Microsoft Teams

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

APRIL 2024
3.4 – 5.4 og 8.4 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

MAI/JUNI 2024
29.5 – 31.5 og 4.6 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

AUGUST 2024
21.8 – 23.8 og 26.8 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

OKTOBER 2024
9.10  – 11.10 og 14. 10 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.

PostgreSQL for utviklere

Introduksjon

Dette er et kurs i systemutvikling med PostgreSQL som databasehåndteringssystem. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med PostgreSQL i utviklingsprosjekter, og som har litt kjennskap til SQL fra før.

Målsetting

Gjøre deltakerne fortrolige med å programmere mot PostgreSQL i utviklingsprosjekter

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper annet enn generell datakunnskap, men noe kjennskap til databaser og SQL vil være en fordel. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes forkunnskaper.

Kursinnhold

Dag 1 – PostgreSQL og PostgreSQLs implementering av SQL

 • Introduksjon til PostgreSQL, databasens historikk, særtrekk og tilknyttede verktøy og utvidelser, inkludert pgAdmin4, Azure Data Studio og terminalklienten psql.
 • Anatomien til en PostgreSQL database
 • PostgreSQLs Datatyper – inkludert støtte for arrays, JSON og XML
 • Bruk av schema i PostgreSQL og search path i psql
 • Oppretting av brukere og brukerroller, databaser og tabeller, inkludert ulike metoder for generering av selvøkende felt.
 • Insetting av rader i tabeller, oppdatering av felt, sletting av rader og tabeller.
 • Importering og eksportering av data
 • Innebygde funksjoner for behandling av tekst, tall, dato og tid
 • SELECT – med underspørringer, Joins, Case When, Common Table Expressions og Vindusfunksjoner
 • Ulike typer Indekser og effekten av dem (btree, gin, gist)
 • Bruk av explain analyze og vacuum
 • Views og materalized views.

Dag 2 – Transaksjoner, brukerdefinerte funksjoner, lagrede prosedyrer, triggere, fulltekstsøk og foreign data wrappers

 • PostgreSQLs implementering av transaksjoner
 • SQL-baserte funksjoner
 • PL/pgSQL-baserte funksjoner
 • Funksjoner basert på andre språk (python, perl mm)
 • Triggerfunksjoner og triggere
 • Lagrede prosedyrer – fra og med PostgreSQL 11
 • Foreign Data Wrappers – hvordan koble inn tabeller fra andre databasehåndteringssystemer og bruke dem i PostgreSQL.
 • Fulltekstsøk (Natural Language Processing) med PostgreSQL
 • Programmering mot PostgreSQL med andre språk
  • Java, Scala og andre JVM-baserte språk med JDBC
  • Python med psycopg2
  • C (libpq), C++ (libpqxx)
  • C# og .NET med ODBC
  • JavaScript med pg.js

Gjennomføring

Kurset gjennomføres  med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

 • Kurset tilbys som et to-dagers online kurs med lærer via Microsoft Teams . Kurset vil  gå fra kl. 10:00 til kl. 15:00 hver dag

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

MARS 2024
6.3 – 7.3 – To dager online, kl 10.00 – 15.00 hver dag

APRIL 2024

9.4 – 10.4 – To dager online, kl 10.00 – 15. 00 hver dag

JUNI 2024
12.6 – 13.6 – To dager online, kl 10.00 – 15. 00 hver dag

Pris

kr. 11.500 pr deltaker. 

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.

Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.

Java Workshop: Stream API

Formål

Denne workshopen retter seg primært mot Java-utviklere som vil lære mer om funksjonell programmering, konsis deklarativ kode, lambda-funksjoner, metodekjeding, parallell-prossessering osv.

Kursinnhold

Workshopen består av et minimum med teori og et maksimum av praktiske øvelser hvor vi lager streams av  Arrays, List, Set, Map og Files – filtrerer, mapper til nye objekter, utfører aggregeringer og konverterer tilbake til nye collections mm.

I Workshopen vil vi bl.a:
 • Sette opp en stream, med Stream.of(), IntStream.of() og DoubleStream.of()
 • Konvertere et Array til en stream med Arrays.stream()
 • Konvertere en collection av typen List, Set eller Map til en stream med stream()
 • Filtrere ut verdier med filter()
 • Mappe til nye objekter med map() og flatMap()
 • Sortere med sorted() og ulike typer Comparators
 • Aggregere med reduce() og collect()
 • Behandle hvert element med forEach() og forEachOrdered()
 • Gruppere og telle opp forekomster i hver gruppe med collect()
 • Konvertere tilbake til en collection med collect()
 • Konvertere til et objekt med get()
 • Begrense reultatet med limit()
 • Hente enkel statistikk (min, max, average, sum) med reduce() og collect() og bl.a. summarizingInt()
 • Bruke :: til metodereferanser
 • Lese en fil inn i en stream med Files.lines()
 • Behandle hvert element med forEach() og forEachOrdered()

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om Java og Java Collections vil være nødvendig for å få fullt utbytte av workshopen

Gjennomføring

Workshopen gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser.

 • Kurset tilbys som et to-dagers online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og egen e-læringsportal til kurset.

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:


Mars 2024
20.3 – 21.3 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
April 2024
10.4 – 11.4 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
Juni 2024
12.6 – 13.6 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 10.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.

Enhetstesting med JUnit5

Formål

Gi Java-utviklere en innføring i å skrive enhetstester med jUnit5.

Forkunnskaper

Erfaring med Java som programmeringsspråk er en forutsetning for dette kurset. Erfaring med skriving av tester vil være en fordel, men ikke en forutsetning for å ta kurset.

Kursinnhold

 • Tester, enhetstester og testdrevet utvikling med Java
 • Introduksjon til jUnit 5.
  • JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage
 • Oppsett av jUnit 5 med IntelliJ / Eclipse
 • Bruk av annotasjoner
 • Ulike typer Assertions og Assumptions
 • Displaynames, Tagging og Filtrering
 • Test Interfaces og Default Methods
 • Tester med parametre
 • Kjøring av tester
 • Deaktivering av tester

Gjennomføring

Kurset holdes på norsk og går over 2 dager, fra 10.00-14.00, for tiden online, med dedikert lærer og Microsoft Teams som kommunikasjonsplattform.

Datoer og Påmelding

Online kurs med lærer holdes disse datoene:

JUNI 2024
17.6 – 18.6 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

SEPTEMBER 2024

5.09 – 6.09 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 10.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.

SQL for viderekomne

Dette er et 2-dagers påbyggingskurs i SQL-programmering. Kurset er beregnet på de som har tatt SQL Grunnkurs eller har tilsvarende SQL-kunnskaper og som ønsker å lære flere og mer avanserte måter å bruke SQL på. Vi bruker Oracle, PostgreSQL og Microsoft SQL-server i kurset og belyser forskjellene mellom disse i håndteringen av avanserte SQL-setninger.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med mer avanserte søk etter data i SQL-databaser, inkludert søk i felt som inneholder XML- og JSON.

Forkunnskaper

Kurset krever forkunnskaper tilsvarende SQL Grunnkurs. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes kunnskaper og behov.

Kursinnhold

 • Gruppering med delsummer ved bruk av Rollup og Cube.
 • Betingelseslogikk i søk med CASEWHENTHEN ELSE
 • Oppretting av egne funksjoner med SQL
 • Oppretting og bruk av Materialized Views
 • Bruk av Common Table Expressions (CTE)
 • Bruk av komplekse felt og sammensatte datatyper (arrays, egne datatyper etc.) – opprette komplekse felt, sette inn data og søke etter data i komplekse felt.
 • Eksportere data som JSON / XML
 • Bruk av Vindusfunksjoner til bl.a. å regne ut kumulative summer, rangeringer mm.
 • Krysstabuleringer med PIVOT-funksjoner
 • Bruk av SELF JOINS
 • Behandling av geografiske data med SQL

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

MARS 2024
20.3-21.3 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

APRIL 2024
15.4 – 16.4 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

MAI 2024
2.5-3.5 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 10.500 pr deltaker. 

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.

Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.